Garantie en retourneren

Garantie
Voor alle artikelen die u bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Voor sommige producten geldt ook een fabrieksgarantie. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie.

Retourbeleid
U heeft het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen*. De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring per e-mail op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het Europees modelformulier voor herroeping (download formulier hier), maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

*Gepersonaliseerde/bedrukte artikelen mogen niet worden geretourneerd.

Indien u teruggave van het volledige aankoopbedrag wenst, dienen de teruggestuurde artikelen onbeschadigd te zijn (passen mag uiteraard). Bij producten die beschadigd zijn, gebruikssporen bevatten zoals geuren of vlekken, wordt waardevermindering in rekening gebracht. De producten dienen zorgvuldig te worden verpakt, bij voorkeur in de originele verpakking. Voeg de originele pakbon of, indien u deze niet meer heeft, een aankoopbewijs toe aan de inhoud van de zending.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. We raden aan gebruik te maken van een track & trace dienst. Vraag dan ook altijd om een verzendbewijs zodat je de zending in de gaten kunt houden. FC Kluif is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van je retourzending.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. We verwachten dat u voorzichtig omgaat met de producten. Mocht er eventuele schade zijn ontstaan, kunt u aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering die is ontstaan. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 30 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 30 dagen is verstreken.

Ons retouradres
FC Kluif
Maagdenburgstraat 36
7421 ZD  Deventer
The Netherlands

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.


Guarantee
The legal guarantee applies to all items that you purchase from our site. Legal guarantee means that a product is or must be what the consumer can reasonably expect from it. Some products also come with a manufacturer’s warranty. This warranty does not affect the legal warranty.

Return Policy
You have the right to withdraw from the contract within 30 days without stating reasons. The withdrawal period expires 30 days after the day on which you or a third party designated by you, who is not the carrier, takes physical possession of the good. In order to withdraw, you must inform us of the withdrawal by means of a statement by e-mail. You can use the European model withdrawal form (download withdrawal form) for this, but you are not obliged to do so. To comply with the withdrawal period, it is sufficient to send your communication regarding your exercise of the right of withdrawal before the withdrawal period has expired.

*Personalized/printed items cannot be returned.

If you want a refund of the full purchase amount, the returned items must be undamaged (fitting is allowed of course). Products that are damaged, contain traces of use such as odors or stains, will be charged for depreciation. The products must be packed carefully, preferably in the original packaging. Include the original packing slip or, if you no longer have it, proof of purchase with the contents of the shipment.

The costs for the return shipment are for your own account. We recommend using a track & trace service. Always ask for a shipping receipt so you can keep an eye on the shipment. FC Kluif is not liable for loss or theft of your return shipment.

Consequences of the revocation
If you revoke the agreement, you will receive all payments that you have made up to that point, including delivery costs (with the exception of any additional costs as a result of your choice of a method of delivery other than the cheapest standard delivery offered by us) without delay and in any case no later than 14 days after we have been informed of your decision to withdraw from the contract, from us. If you only return part of your order, the delivery costs will not be refunded. We expect you to treat the products with care. If any damage has occurred, you can be held liable for the damage. We will refund you with the same payment method with which you made the original transaction, unless you explicitly have agreed otherwise. We may withhold reimbursement until we have received the goods back, or you have demonstrated that you have returned the goods, whichever comes first. You must return or hand over the goods to us without delay, but in any case no later than 30 days after the day on which you informed us of the decision to withdraw from the contract. You are on time if you return the goods before the 30-day period has expired. The direct costs of returning the goods are for your account.

Our address
FC Kluif
Maagdenburgstraat 36
7421 ZD Deventer
The Netherlands

You are only liable for any diminished value of the goods resulting from the use of the goods beyond what is necessary to establish the nature, characteristics and functioning of the goods.