Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Ondernemer De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Consument De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Overeenkomst op afstand Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
Bedenktijd De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Herroepingsrecht De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Dag Kalenderdag;
Duur transactie Een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager Elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 Identiteit van de ondernemer

Soccer Fanatics BV
Veemarktkade 8
5222 AE ’s-Hertogenbosch
The Netherlands
E-mailadres: [email protected]
KvK-nummer: Kvk 71861653
BTW-identificatienummer: NL858878082B01

Artikel 3 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
• Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
• Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
• Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 Het aanbod

• Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
• Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
• Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van de ondernemer gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
• Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: de prijs inclusief belastingen, de eventuele kosten van aflevering, de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
• de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
• de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
• indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
• de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt; de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
• de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
• de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 De overeenkomst

• De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
• Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
• Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
• De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
• De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties; d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst; e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
• Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 Herroepingsrecht bij levering van producten

• Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
• Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7a Kosten in geval van herroeping

• Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
• Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 7b Kosten in geval retouren

• Indien de consument een bestelling wil retourneren, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
• Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 7c Verantwoordelijkheid consument bij terugzending

• Bij terugzending dient de consument gebruik te maken van een track & trace dienst en dient het verzendbewijs zorgvuldig te bewaren.
• De ondernemer is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van je retourzending.
• Producten dienen te worden teruggezonden in originele en ongedragen/ongebruikte staat. Producten die beschadigd zijn, gebruikssporen bevatten zoals geuren, worden niet geaccepteerd. De producten dienen zorgvuldig te worden verpakt, in de originele verpakking. De originele FC Kluif pakbon dient te worden toegevoegd aan de terugzending.

Artikel 8 Uitsluiting herroepingsrecht

• Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; die duidelijk persoonlijk van aard zijn; die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; die snel kunnen bederven of verouderen; waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; voor losse kranten en tijdschriften; voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 9 De prijs

• Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
• In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
• Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
• Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
• De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 Conformiteit en Garantie

• De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
• De consument is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de consument (alvorens over te gaan tot terugzending aan de ondernemer ) deze gebreken binnen 24 uur schriftelijk te melden aan de ondernemer. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 4 weken na levering aan ondernemer worden geretourneerd nadat dit schriftelijk aan ondernemer is gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
• Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens de ondernemer in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van de ondernemer en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.
• Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 11 Levering en uitvoering

• De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
• Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
• Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
• In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
• Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
• Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 Betaling

• De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
• In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 13 Aanvullende of afwijkende bepalingen
• Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Article 1 Definitions

In these terms & conditions the following definitions shall apply:

Operator The natural or legal person who offers products and/or services at a distance to consumers;
Consumer The natural person who is not acting in the exercise of profession or business and enters into a contract with the operator;
Distance contract An agreement whereby in the framework of a system organised by the operator for the distance selling of products and/or services, up to and including the conclusion of the contract, exclusive use is made  of one or more means of distance communication;
Means of distance communication Means that can be used to enter a contract, without consumer and operator being present in the same space at the same time;
Cooling-off period The period during which the consumer can make use of his right to cancellation;
Right to cancellation The opportunity for the consumer to cancel the distance contract within the cooling-off period;
Day Calendar day;
Duration transaction A distance contract regarding a series or products and/or services whose obligation to supply and/or purchase is spread over time;
Durable data carrier Any resource that enables the consumer or company to store information addressed to him personally in a way that enables the future consultation and unamended reproduction of the stored information.

Article 2 Identity of the company

Soccer Fanatics BV
Veemarktkade 8
5222 AE ‘s-Hertogenbosch
The Netherlands
E-mailadres: [email protected]
KvK-nummer: Kvk 71861653
BTW-identificatienummer: NL858878082B01

Article 3 Application

These terms & conditions apply to any offer by the operator and any distance contract between the company and consumer.
• Before the distance contract is entered, the text of these terms & conditions is made available to the consumer. If this is not reasonably possible, then before the distance contract is entered, it will be mentioned that the terms and conditions can be viewed at the company and will be sent at no cost to the consumer as quickly as possible.
• If the distance contract is entered electronically, then in deviation from the previous clause and before the contract is entered, the text of these terms & conditions can be made available electronically to the consumer in such a way that the consumer can store them on a durable data carrier easily. If this is not reasonably possible, then before the distance contract is entered, the consumer is informed of where the terms & conditions are available electronically and that they will be sent at no cost to the consumer as quickly as possible.
• In the case of specific product or service conditions applying as well as these terms & conditions, the second and third clauses are equally applicable and the consumer may, in the case of contradictory terms & conditions always appeal to the provision that is most favourable.

Article 4 The offer

• If an offer has a limited validity period or is subject to conditions, this shall be expressly stated in the offer.
• The offer contains a complete and accurate description of the offered products and/or services. The description is sufficiently detailed to enable a proper assessment of the offer by the consumer. If the operator uses images these are a truthful representation of the offered products and/or services. Obvious mistakes or errors in the offer do not bind the operator.
• Each offer contains such information that it is clear to the consumer what the rights and obligations are which are related to the acceptance of the offer. This relates in particular to: the price including taxes; any delivery costs; the means by which the contract will be formed and the actions required; whether or not the right to cancel applies; the means of payment, delivery or execution of the contract; the term for acceptance of the offer, or the term for the fulfilment of the price; the height of the tariff for distance communication if the cost of using the means of distance communication is calculated on a different basis than the basic rate; if the contract is archived following creation, the means by which the consumer can consult it; the way in which the consumer can be informed of undesirable actions prior to entering the contract, and the means by which these can be remedied prior to the creation of the contract; any languages in which the contract can be entered in addition to Dutch;
• the codes of conduct to which the operator is subject and the means by which the consumer can consult these codes electronically;
• the minimum duration of the distance contract in the case of a contract aimed at the continuous or periodic delivery of products or services.

Article 5 The contract

• The contract, subject to paragraph 4, is created at the moment of acceptance of the offer by the consumer and the fulfilment of the applicable conditions.
• If the consumer accepts the offer electronically, the operator confirms the receipt of this acceptance immediately by electronic means. As long as the acceptance goes unconfirmed, the consumer may dissolve the contract.
• If the contract is created electronically, the operator will take the appropriate technical and organisational measures to secure the electronic transfer of data and ensure a secure web environment. If the consumer can pay electronically, the operator will take appropriate security measures into account.
• The operator may – within statutory frameworks – find out whether the consumer can fulfil his payment obligations, and all facts and factors relating to the responsible conclusion of the distance contract. If the operator has reasonable grounds on the basis of this research to not enter the contract, he is entitled to refuse an order or request or to attach special conditions to it.
• The operator will supply the consumer with the following information along with the product or service, either in writing or in such a way that it can be stored on a durable data carrier by the consumer in an accessible way: the physical address of the location of the operator where the consumer may address any complaints; the conditions under which and the manner in which the consumer can use the right of cancellation, or a prominent notice regarding the exclusion of the right of cancellation; information on existing after-sales service and guarantees; the details included in article 4 paragraph 3 of these terms & conditions, unless the operator has already issued these to the consumer before the execution of the contract; the requirements for termination of the contract if the contract has a duration of more than one year or an indefinite period.
• If the operator has committed himself to deliver a series of products or services the provision in the previous paragraph will only apply to the first delivery.

Article 6 Right to cancellation on delivery of products

• When purchasing products, the consumer has the option of dissolving the contract without giving any reasons to dissolve within fourteen days. This period shall begin from the day after receipt of the product by or on behalf of the consumer. During this period, consumers will treat the product and the packaging with care. He will only unpack or use the product as far as is necessary in order to assess whether he wishes to keep the product.
• If he wishes to use his right to cancellation, he will return the product with all included accessories and – if reasonably possible – in the original condition and packaging to return to the operator, in accordance with the reasonable and clear instructions provided by the operator.

Article 7a Costs in the case of cancellation

• If the consumer uses the right of cancellation, he only has to pay the cost of the return.
• If the consumer has paid an amount, the operator will repay this as soon as possible, and at least within 30 days of returning or cancellation.

Article 7b Costs in the case of return

• If the consumer returns the purchased goods, he only has to pay the cost of the return.
• If the consumer has paid an amount, the operator will repay this as soon as possible, and at least within 30 days of returning or cancellation.

Article 7cResponsibility of consumer in return

• Upon return, the consumer must use a track & trace service and must keep the shipping receipt carefully.
• The operator is not liable for loss or theft of your return shipment.
• Products must be returned in original and unworn / unused condition. Products that are damaged, contain traces of use such as odors, are not accepted. The products must be packed carefully, in the original packaging. The original FC Kluif packing slip must be added to the return.

Article 8 Exclusion of the right of cancellation

• If the consumer does not have the right of cancellation, this can only be excluded by the operator if this is clearly stated in the offer or in good time prior to the entering of the contract. Exclusion of this right is only possible for products:
which were developed by the operator in accordance with specifications of the consumer; of a clear personal nature; which, due to their nature, cannot be returned; which may deteriorate or age quickly; the price of which is dependent on fluctuations in the financial market on which the operator has no influence; which are separate newspapers or magazines; which are audio and video recordings and computer software whose seals have been broken by the consumer.

Article 9 The price

• During the period of validity stated in the offer, the prices of the offered products and/or services are not increased with the exception of price changes resulting from changes to VAT-tariffs.
• In deviation from the previous paragraph, the operator can offer products and/or services whose prices are dependent on fluctuations in the financial market and upon which the operator has no influence with variable prices. This relationship to fluctuations and the fact that any prices stated are guide prices are mentioned in the offer.
• Price increases within 3 months of entering the contract are only permitted if they are the result of statutory regulations or provisions. 4. Price increases after 3 months of entering the contract are only permitted if the operator demands this and: a)they are the result of statutory regulations or provisions; or b)the consumer has the authority to terminate the contract by the day on which the price increase takes effect. The prices mentioned in the offer of products or services include VAT.

Article 10 Conformity and Guarantee

• The trader guarantees that the products comply with the agreement, the specifications stated in the offer, the reasonable requirements of soundness and / or usability and the legal provisions existing on the date of the conclusion of the agreement. and / or government regulations.
• The consumer is obliged to check the delivered goods immediately upon receipt. If it appears that the delivered item is wrong, inadequate or incomplete, then the consumer (before proceeding to return to the entrepreneur) states these defects within 24 hours in writing to the entrepreneur. Any defects or incorrectly delivered goods must and can be returned to the entrepreneur no later than 2 weeks after delivery, after this has been reported to the entrepreneur in writing. Return of the goods must take place in the original packaging (including accessories and accompanying documentation) and in new condition. Commissioning after detection of failure, damage arising after detection of failure, encumbrance and / or resale after detection of defect, does this right to complain and return completely invalid.
• This guarantee does not apply if: A) and as long as the customer is in default towards the entrepreneur; B) the customer has repaired the delivered goods himself and / or processed or has third parties repaired and / or processed. C) the delivered goods are exposed to abnormal circumstances or otherwise careless handling or contrary to the instructions of the entrepreneur and / or instructions on the package.
• An arrangement offered by the entrepreneur, manufacturer or importer as guarantee does not affect the rights and claims that the consumer can assert to the entrepreneur in respect of a shortcoming in the fulfillment of the obligations of the entrepreneur by virtue of the law and / or the distance contract.

Article 11 Delivery and execution

• The operator will take the greatest possible care in receiving and executing orders of products and in the assessment of applications for services.
• The place of delivery is the address the consumer has given to the operator.
• Taking into account that stated in article 4 of these terms & conditions, the company will execute accepted orders expeditiously and at the latest within 30 days unless a longer delivery period is agreed. If the delivery is delayed, or if an order cannot or can only partially be executed, the consumer will be informed of this no later than one month after placing the order. The consumer has in that case, the right to dissolve the contract without cost and the right to any compensation.
• In the case of dissolution in accordance with the previous paragraph, the operator will refund the amount the consumer has paid as soon as possible but no later than within 30 days after the dissolution.
• If delivery of an ordered product proves to be impossible, the operator will endeavour to make a replacement available. The fact that a replacement is to be supplied must be mentioned in a clear and comprehensible way at the time of delivery at the latest. The right of cancellation cannot be excluded in the case of a replacement. The costs of returning the shipment shall be paid by the operator.
• The risk of damage to and/or loss of products rests with the operator up to the moment of delivery to the consumer, unless otherwise expressly agreed.

Article 12 Payment

• The consumer has the duty to report inaccuracies in payment data provided or referred to the operator without delay.
• In case of default of the consumer, the operator has the right, subject to legal constraints, to charge the consumer the announced reasonable costs in advance.

Article 13 Additional or variant provisions

• Additional or variant provisions may not be to the detriment of the consumer and must be set out in writing in such a way that they can be stored by the consumer in an accessible way on a durable data carrier.