Privacy statement

FC Kluif website en webshop

Definities

Gebruiksvoorwaarden deze gebruiksvoorwaarden

Gebruiker degene die gebruik maakt van de website en webshop van FC Kluif.

FC Kluif Soccer Fanatics BV

Webshop de online winkel zoals deze op de webshop www.fckluif.nlof www.fckluif.comwordt aangeboden

Website www.fckluif.nl, www.fckluif.com

In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe FC Kluifde persoonsgegevens van Gebruikers (zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer) verwerkt. FC Kluif verkrijgt persoonsgegevens van haar Gebruikers doordat deze gebruik maken van de Website en de Webshop.

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens
FC Kluif verzamelt persoonsgegevens van haar Gebruikers wanneer deze op de Website worden ingevuld (bijvoorbeeld als via de Webshop artikelen wordt besteld of omdat een Gebruiker zich opgeeft voor de nieuwsbrief. FC Kluif zal de persoonsgegevens gebruiken voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn doorgegeven, zoals voor het verzenden en factureren van artikelen besteld via de Webshop. Indien een Gebruiker zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, dan zal FC Kluif het e-mailadres gebruiken om daar de nieuwsbrief naar toe te zenden.

Cookies
Net als veel andere websites maakt FC Kluifgebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een computer opslaat als de Website wordt bezocht. De cookie onthoudt wat de Gebruiker invult op de Website voor een volgend bezoek, zodat de inhoud van de Website op de desbetreffende Gebruiker kan worden afgestemd en het niet nodig is dat persoonsgegevens opnieuw worden ingevuld. Deze cookies kunnen geen schade toebrengen aan een computer, en ook geen informatie lezen op de harde schijf van een computer. Bij de “Help”-functie op de werkbalk van de browser van een computer kunnen de instellingen van een computer worden gewijzigd; bijvoorbeeld om te worden geïnformeerd iedere keer dat de computer een cookie ontvangt of om alle cookies te weigeren. Let wel, sommige functies op de Website werken mogelijk niet meer indien een computer geen cookies kan ontvangen.

Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens
De gegevens die een Gebruiker aan FC Kluif op de Website heeft doorgegeven kunnen altijd worden ingekeken, gewijzigd of verwijderd worden. Hiervoor kan de gebruiker inloggen op de persoonlijke pagina op de website of contact opnemen met de klantenservice via [email protected]Gebruikers kunnen zich afmelden van de nieuwsbrief via de afmeldlink onderaan elke nieuwsbrief.

Bewaartermijn
FC Kluif bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van zes maanden na het laatste bezoek van de Website, tenzij FC Kluif op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Beveiliging
FC Kluif heeft maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens veilig worden opgeslagenen dat niemand die daartoe niet bevoegd is toegang tot de persoonsgegevens kan krijgen.

Wijzigingen in het Privacybeleid
FC Kluif kan dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen of vervangen. Daarom raadt FC Kluif Gebruikers aan dit Privacybeleid regelmatig te lezen. Het huidige Privacybeleid is bijgewerkt op 22 mei 2018.

FC Kluif website and webshop

Definitions

Conditions of use These conditions of use.

User The person using the website and webshop of FC Kluif.

FC Kluif Soccer Fanatics BV

Webshop The online store as presented on the webshop www.fckluif.nlor www.fckluif.com.

Website www.fckluif.nl, www.fckluif.com

This Privacy policy describes how FC Kluif processes the personal details of Users (i.e. name, e-mail address, telephone number). FC Kluif obtains personal details from its Users through their use of the Website and Webshop.

Gathering and using personal details
FC Kluif gathers the personal details of its Users when they are entered on the Website (for example, when ordering articles through the Webshop or when a User signs up for the newsletter. FC Kluif will use the personal details for the purpose for which they were issued, such as sending and invoicing articles ordered through the Webshop. If a User has signed up for the newsletter, FC Kluif will use this e-mail address to send the newsletter.

Cookies
Like many other websites, FC Kluif uses “cookies”. Cookies are small text files which are stored by the computer when it visits the Website. The cookie remembers what the User enters on the Website for the next visit, so that the content of the Website can be geared to suit the User, and so that the personal details do not have to be entered again. These cookies cannot damage the computer, or read the information on the hard disk. You can change the settings of the computer using the ‘Help’ function on the toolbar of the computer’s browser; for example, you can be informed every time the computer receives a cookie or you can reject all cookies. Take note: some functions on the Website may not work if the computer cannot accept cookies.

Changing / deleting personal details
The details that the User provides to FC Kluif on the Website can always be viewed, changed or deleted. To do this, the User can log on to the personal page on the website or contact customer service through [email protected]. Users can unsubscribe from the newsletter using the unsubscribe link at the bottom of each newsletter.

Storage period
FC Kluif stores personal details for a period of six months from the last visit to the Website, unless FC Kluif is bound by legal provision to store the personal details for longer.

Security
FC Kluif has put measures in place to ensure that personal details are stored securely and that no one is authorised to gain access to the personal details.

Changes to the Privacy Policy
FC Kluif may amend or replace this Privacy Policy from time to time. For this reason, FC Kluif recommends that Users read this Privacy Policy regularly. The current Privacy Policy was updated on May 22, 2018.